MẪU THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ – BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...., ngày .... tháng... năm ....

 

MẪU THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ

 

Kính gửi: Ông(Bà)   [*]

Địa chỉ: [*]

Thực hiện Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số [*] ký ngày [*] giữa Ông (Bà) [*] và Công ty ..... , chúng tôi thông báo với Ông/Bà rằng các căn hộ thuộc Khu chung cư tại toà nhà A1- Phường ...  đã hoàn thành xây dựng phù hợp với quy định của Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và Biên bản nghiệm thu sơ bộ căn hộ chung cư đã ký giữa các bên. 

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, đề nghị Ông/Bà thanh toán nốt cho chúng tôi 20% Giá bán Căn Hộ còn lại và kinh phí bảo trì (2%) của Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị của hợp đồng: [*]đồng.

- Số tiền đã thanh toán: [*] đồng.

- Số tiền còn lại phải nộp:  [*] đồng.

Sau khi nhận được số tiền thanh toán, Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Miền Đông trân trọng kính mời Ông/Bà đến nhận bàn giao chính thức căn hộ trong thời gian quy định dưới đây:

  • Ngày bàn giao: [*].
  • Thời gian bàn giao: [*].
  • Địa điểm: [*]

Lưu ý: 

- Chúng tôi xin lưu ý rằng Ông/Bà có trách nhiệm thanh toán số tiền nêu trên và nhận bàn giao Căn hộ trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày có Thông báo này.

- Nếu quá thời hạn nêu trên, chúng tôi có quyền yêu cầu thanh toán tiền lãi chậm thanh toán và các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng mua bán căn hộ chung cư nêu trên.

- Khi đến nhận bàn giao căn hộ đề nghị Ông/Bà cầm theo bản gốc của: Hợp đồng mua bán căn hộ; giấy tờ tuỳ thân chứng minh là người đứng tên mua căn hộ trên hoặc người được uỷ quyền (có Hợp đồng uỷ quyền được xác nhận công chứng) và các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Hợp đồng mua bán căn hộ. 

Trân trọng thông báo!

 

Messenger